GALIP CANSEVER OTOMATIK KONTROL PDF

galip cansever otomatik kontrol pdf file. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for galip cansever otomatik kontrol pdf file. Will be grateful for . Galip Cansever Ders Notu. Otomatik Kontrol Sistemleri – Sakarya Üniversitesi Final Soruları. Genel Matematik – Cihan EROĞLU Geniş. Güç Elektroniği – Sakarya Üniversitesi Vize Soruları. Uploaded by. EEM Ders Notları · Otomatik Kontrol – – Cansever Ders Notu.

Author: Yozshulkree Zulkigore
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 22 February 2005
Pages: 335
PDF File Size: 9.99 Mb
ePub File Size: 16.13 Mb
ISBN: 870-7-82407-923-6
Downloads: 99877
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vosida

Published on Jul View 54 Download 0. Herhangibirkonudameydana getirileneserlerineksikliiouzamandaha nceyazlanlargrmemiolmaktanileri gelmektedir.

Birinci ksmda kitaplar -en son basklar gz nnde bulundurularak- ikinci ksm-da ise makaleler alfabetik sralamaya gre dzenlenmitir. Dahasonrakidnemlerdeslmdnyasnda Dinler Tarihi ile ilgili bilgiler, Kelm ilmi iinde ksmen tartlm, el-Milel ven-Nihal veel-FarkBeynel-Fraktreserlerdeslmddinlerleilgilibilgilerverilmitir.

Bu durum Osmanl medreselerinde de devam etmi, Osmanl mparatorluunda medrese-lerin gerilemesi, medreselerde slah hareketlerinin balamasna yol am ve Din-ler Tarihi bilgileri ksmen, umum tarih iinde Rtiye, ddiye ve bu okullarn baz blmlerindeverilmeyebalanmtr. Bu belgedenanlaldnagreylndaalanMekteb-iMlkiyenindersleri arasnda nceden olmayan Trh-i Edyn dersinin daha sonra konulduunu re-niyoruz. Mekteb-iMlkiyenindersprogramndabalangtabudersinolmay aslnda ok nemli bir eksiklik; nk Mekteb-i Mlkiyeden idareci olarak mezun olanveidareveyakadlkmakamndabulunacakolanzevatn,lkehalknndin inan ve kltrn bilmesi kadar doal bir ey yoktur.

Tevhd-iTedrstKanununun yaynlanmasvemedreselerinkaldrlmasndansonraMedrese-iSleymniye, stanbul lhiyat Fakltesi adn alm ve bu ilk lhiyat Fakltesinin ders program-nda Trk Trh-i Dnsi ve Trh-i Edyn derslerine yer verilmitir. Metin Hasrc, Pnar Yaynlar, stanbul,s. Btnbubelirtilenortaveyksek dereceli eitim kurumlarnda Dinler Tarihi dersi yer almaktadr.

Burada bilhassa Cumhuriyet devri zerinde biraz daha fazla durarak bu husustaki bilgiyi nakletmek faydal olacaktr.

Cumhuriyet devrinde Drlfnnun tekrar bir hkm ahsiyet konrol geti-rilmekistenildiiniveH. Merutiyeti mteakip, stanbulda bulunan Drlfnn- Osmn lhiyat Fakltesi ve Medresetl-Viznde tannm tarihi ve yazar Ahmed Mithad Efendi tarafndanTrh-iEdyndersininokutulmasnabalanmtr.

Dinler Tarihi derslerinin hocaln yapanlarn tablosunu u ekilde verebiliriz: BunlarierisindebilhassaEstr-MitolojikitaplarDinlerTarihiileilgili bulunduundan,hattbazenEstr-MitolojiadnaarakdetabirDinlerTarihi eklinde deerlendirilmektedir. Ksas-Enbiy;muhtelifpeygamberlerinhayatlarndan,tarihindenbahse-den eserler kontrkl pek tabi olarak Dinler Tarihinin husus blmlerinde yer alabilir-ler. Bu Estr adl ese-ringiriksmndaemseddinSaminin,insanlarnbireyeinanmak,bireyetap-makmecburiyetindebulunduunu,bumecburiyetincehaletvezaaflarla birleerek, nice garip itikadlar, nice acaip resim ve yinler ortaya kardna iaret ediyor: Nereden geldiklerini, nereye gideceklerini, ne olduklarn, ne olacaklarnbilmeyerek,bulunduklaraknlkvehayretiinde,fevkaldeolarakher negrdlerse,onayaratcnazariylebakmaya,faydalvezararlherneye rastladlarsa,onatapnmayamecburolmulardr!

CengizBatuk,nsanYaynlar, stanbul, ; s. Bunlar zerinde etraflca tahlillere girimek ve aksi dncedebulunanlarndelillerinikolaylklagrmekmmkndr.

Muhtemelen, srail,YunanveRomallarnlehindebulunankaynaklarnetkisiylekalemealnm olanbukitapta,bizgnmzdekiilmhakikatlerinyanndabulunmaktanziyade, halip bir tarihe olarak ismini zikretmeyi uygun buluyoruz. Esas itibaryla eserde zikredilen tarihlerde de hata vardr. Mesel, Milttan on bir veya yedi asr nce HindistanhkmdarlarndanbirininSiddhartaismindebiroluvard10deniliyor.

  CHISTES CONDORITO PDF

Hernekadardierkaynaklar,onundoumvelm yllar konusunda ittifak etmeseler de, yaklak olarak Buddhann M. Yine Konfys iin ise Konfys milttanyedi-sekizasrnceortayakpyenibirdinkarmamisede11 deniliyor. Oysaki gnmzde benimsenen tarih M. Eski topluluklarn inanlar, insanlk tarihinin mevzularndan bir konu olup, bi-linmesigerekliveheleYunanllarlaRomallarnveslmdanncegelmiolanair Araplarnilmeserleriniiyiceanlayabilmek,eskimilletlerintarihinigereigibi renmekvefarklkonularlailgiliinansaleserlerdenistifadeetmekiinmutlak gerekli olduundan Bat dillerinde tarihin bu ubesi mitoloji veya mitolocya isimleriyle ayr bilim olarak kabul edilip, okullarnda okutulmakta ve saysz kitaplar ve risalelerle olduka teferruatl bir ekilde en ince ayrntlarna kadar aklanmtr.

Dou dillerinde tarihin bu blm hakknda imdiye kadar bir ey yazlmam olduundan, dilimizde zel bir ismi de bulunmamakla birlikte yet-i kermedeki es-trul-evvelntabirindenmitolocyamuradedildiindenmitolocyakelimesiniArapa Estr kelimesiyle tercme ve muhtelif milletlerin estrini zet bir ekilde toplama ve yazmay uygun buldum.

Hakknda bilgi verdii konulara bakldnda bunun bir bakma Dinler Tarihi olduu grle-cektir. Bubalk altnda Sibiryadaki Kpaklar, Afrikallar, Hottentotslar, Finyanlar Finliler dan ilm gerekliiyetersizaklamalardabulunuyor. BubahsiBugnyerkreninzerinde bulunaninsanlardanciddbirdintanmaypdabylebylemaddeylereibadet edenlerin says yz elli milyona yakndr dedikten sonra, eserine u cmle ile son veriyor: Brahmanizm, Budizm, Zerdtlk, intoizm ve Konfy-anizm v.

Bu gibi dnceleri ilm yetersizlik olarak maruz grmek mmkndr. Meruiyetimteakipmaddecilievedindmanlnamitolojininlet edildiini ve trl deitirme ve saptrmalarla bu yola sk sk gidildiini mahede ediyoruz. Hakikatsevgisi,objektifaratrmalarngerekliliibirtarafabraklmak suretiyleyeryer,birtakmmitolojilerdenparalarTrkeyetercmeedilerek, tanrnninsanuydurmasolduuvedolaysylahertabiatkuvvetininveyabyk kahramanlarnilhlatrldtelkiniyle,ilmbiraratrmavemaksattanziyade, kongrol, daha dorusu onun istismar edilmek istendii grlyor.

AhmedMithadEfendi,DinlerTari-hindenvedinlerinkarlatrlmasndanslmiyetinhibirekincesinin olmayacan,ancakdierdinlerin,KarlatrmalDinlerTarihindenkukularnn olmasnn doal olduunu hakl olarak sylemektedir. Hattaslmlemindebtnpey-gamberlerintarihini,ilmbirmetodlaveilmkaynaklarzikredilerek,ayrntlbir ekildeinceleyen,tatminedicibirpeygamberlertarihinebilerastlamakpek mmkn deil. Dinler Tarihi bakmndan Batda, bilhassa Almanlar, sonra ngilizler ve da-hasonraFranszlarvediermilletleremensupbilginlerinbusahadayaynlar grlyor.

Ahmed Mithad Efendi, Dinler Tarihinin umum tarihteki din bilgiyi yalnz genilikbakmndandeil,onlarbirbirleriylemukayeseetme,benzervefarkl ynlerinigsterme,zamanierisindekieitlietkileimvegelimelerinibelirtme, sistemlibirtahlilveincelemeyetbitutmabakmndandafarkllkgsterdiine ksa da olsa deiniyor.

Blmde, din hayatn ibtida ekilleri, Afrikadaki vahi kavimlerin dinleri, Ameri-kadakiilkelkavimlerindini,OkyanushalkdinleriveII.

Blmdeindedinve Japonlarn dini konularna deinmitir. Bu da o dnemde, Fransz Sosyoloji Okulunun nemli yelerinden olan Emile Durkheimin Din Galup btida ekilleri isimli eserindeki bilgilerleparalellikarzetmektedir. Ancak,emseddinGnaltay,kitabndabirok ngilizce kaynak da kullanmaktadr. Kitabnfihristindenrendiimizkadaryla EsadEfendiDinlerTarihininlzumundan,mahiyetindenvedierilimlerleiliki- 17 Hikmet Tanyu, a. NihayetHilmimerBuddannDinler Tarihi kitab ylnda yaynlanyor.

Bu vakte kadar Msy Dmezilin ve Hilmi merBuddanntabasmasveyateksirmakinesiyleyaynlanmnotlarsz konusudur.

galip cansever otomatik kontrol pdf file – PDF Files

Hilmi mer Budda, eserinin nsznde yle diyor: Memleketimizde, ilk defa, bu eserle, uzun yllar sren aratrmalarn sonucu olmakzere,birDinlerTarihiyazlmoluyor. HalbukiDinlerTarihibilgisi,sonyirmiyl iinde harika saylabilecek derecede ilerlemitir. Bununla beraberbueserdetambirDinlerTarihiolamam; sadece,Hint,inveJapon dinleri hakknda bilgi verilmitir. Hi kaynak zikredilmeksizin kaleme alnm olan bu eser, daha ok halka muhtelif dinler hakknda bilgi vermek amacn gdyordu. YeryzndekiDinler Tarihinin hedefi, bugn yaayan otpmatik dinlerin tarihini, ilm, tarih usul dairesinde yazmak, bu dinlerin bugnk durumunu anlatmaktr.

  EASY FRENCH READER R.DE ROUSSY DE SALES PDF

Ancakbugnkmedeninsanlarndinlerini,budinlerinkurucularn, tarihlerini,gelimelerini ve bugnk durumlarn, herkesin kolaylkla anlayabilecei bir tarzda otomztik yetineceiz. Kitabnzerindekiptidadinlerden balayarak btn dinleri tetkik eden tam bir Dinler Tarihidir cmlesi onun gayesine iaretetmektedir. Mesel, baz dinlerin -Yahudilik gibi- ibadet usul ve ekilleri, bayramlarv. Bukaynaklarkitapierisinde kullanlm ve yerleri ayr ayr gsterilmi olmamakla beraber, muhtelif kaynaklarn zikredilmesi elbette faydadan ri deildir.

Bu almalara okntrol grlecektir ki, bu almalar, Din-ler Tarihinin keyfiyet ve kemiyet bakmndan Trkiyede hi de kmsenmeye- 23 mer Rza Dorul, a. Ana Hatlaryla Yahudilik, Hristiyanlk ve slm, Dr. Ankara ve evresinde Adak ve Adak Yerleri, Dr.

SUIFD20__Trkiyede Dinler Tarihi almalar-Galip Atasaun(p203-248)

Bblik ve Bahilik, Prof. Barnaba ncili ve Son Peygamber, Dr. Basm, Isparta,s. Basm, stanbul,s. Brn’ye Gre Dinler ve slm Dni, Prof. Basm, Ankara,s.

Bogomilizm ve Bosna Kilisesi, Yrd. Buddhistlerin Kutsal Kitaplar, Do. Cizvitler ve Katolik Kilisesindeki Yeri, Dr. MustafaNAL, Kayseri,s.

Din ve nan Szl, Do. Basm, Konya,s. Dinler Aras Diyalog, Do. Mustafa KYL, nsan Yaynlar, stanbul,s. Basm, stan-bul,s. Basm, Eskiehir,s. Bu kitap, mam Hatip Liseleri iin hazrlanm ders kitabdr. Bu kitap mam Hatip Liseleri iin hazrlanm ders kitabdr. Dinler Tarihi Dersleri I. Ahmet G, Arasta Yaynlar, Bursa,s.

Dinler Tarihine Giri, Prof. Dinler ve nanlar Terminolojisi, Do. Dinlerde alma Hayat ve Meslekler, Cansecer.

Dinlerde Mabed ve badet, Do. Ahmet G, Esra Kitabevi, stanbul,s. Dinlerde Mehdi Tasavvurlar, Prof. Dinlerde Ykseli Motifleri ve slm’da Mira, Yrd. Dinsel nanlar ve Dnceler Tarihi Cilt: Ermeni Kilisesi ve Trkler, Prof. Eski Trk Dini Tarihi, Prof. Hazar ve Karay Trkleri, Do. Basm, Anka-ra,s. Hristiyan lhiyat, Albert M. Hristiyan Kaynaklarna Gre Hristiyanlk, Prof. Hristiyan Tanrbilimine Giri, Dr.

Hristiyanlk, Yahudilik ve slm’da Tvbe, Yrd. Hristiyanlk’ta ve slm’da Hz. Karlatrmal Dinler Tarihi, Prof. Konfuyus, Feylesof ve Din Kurucu, Derleyen: Konsiller Tarihi znik’ten II.